Две начинания на WWF за „Натура 2000" достигнаха финала на конкурс на ЕК