Новини на агенция

СУ „Владимир Комаров“ посреща възпитаниците си с обновена и модернизирана сграда

В рамките на проекта са реализирани дейности по укрепване, ремонт и реконструкция на сградата. Извършен е цялостен вътрешен и външен ремонт на училището. Подменена е ВиК инсталацията, фаянсовите облицовки по стените и подовете в мокрите помещения, изцяло е сменена електрическата инсталация, осъществен е основен ремонт на съществуващата инсталация за вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, монтирана е автоматична пожароизвестителна инсталация, осигурено е ново оборудване в класните стаи.

С официална церемония откриват обновената сграда на СУ „Владимир Комаров“ в град Велико Търново

На 17.05.2019г. (петък), от 13:00ч., в двора на СУ „Владимир Комаров“ в гр. Велико Търново, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Училището е изцяло обновено и модернизирано по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Покана

На 16 май 2019 год. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица ще се състои пресконференция за приключване изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0073 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица

Търговище с четири обновени и модернизирани сгради от образователната инфраструктура

Кметът на община Търговище подчерта значимостта на изпълнените дейности и дълготрайния положителен ефект от реализираните мерки в обновените образователни обекти. Той заяви, че това е един голям успех за общината в посока модернизация и развитие.

Детска градина №7 „Снежанка“ отваря врати за своите възпитаници след извършен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата

Детската градина отваря врати за своите възпитаници след извършен основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата.

Успешно приключи проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На всички обекти се извърши цялостен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворовете, детските и спортните площадки. Обновена е и модернизирана с ново оборудване и обзавеждане и материалната база на детските заведения.

Откриват обновената детска градина №7 „Снежанка“ в гр. Търговище

В рамките на проекта е извършен основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. С реализацията на заложените по проекта дейности е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на детска градина №7 „Снежанка”.