Новини на агенция

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

На 26 юни 2019 г. в трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

На заключителна пресконференция бяха представени постигнатите положителни резултати от изпълнението на проект: “Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

Ръководителят на проекта г-жа Димитрина Маринова представи резултатите от изпълнението на дейностите и посочи, че подобряването на условията за равен достъп до училищно образование, засилване мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход, са част от специфичните цели, реализирани в рамките на проекта.

На 24.06.2019 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Конферетната зала на Музеен комплекс – гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров” № 4 ще се проведе заключителна пресконференция по проект “Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

Общата цел на проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ беше да се подобрят условията за равен достъп до училищно образование, да се засили мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, да се включат родителите в образователния процес и да се преодолеят негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

СУ „Владимир Комаров“ посреща възпитаниците си с обновена и модернизирана сграда

В рамките на проекта са реализирани дейности по укрепване, ремонт и реконструкция на сградата. Извършен е цялостен вътрешен и външен ремонт на училището. Подменена е ВиК инсталацията, фаянсовите облицовки по стените и подовете в мокрите помещения, изцяло е сменена електрическата инсталация, осъществен е основен ремонт на съществуващата инсталация за вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, монтирана е автоматична пожароизвестителна инсталация, осигурено е ново оборудване в класните стаи.

С официална церемония откриват обновената сграда на СУ „Владимир Комаров“ в град Велико Търново

На 17.05.2019г. (петък), от 13:00ч., в двора на СУ „Владимир Комаров“ в гр. Велико Търново, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Училището е изцяло обновено и модернизирано по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Покана

На 16 май 2019 год. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица ще се състои пресконференция за приключване изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0073 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица

Търговище с четири обновени и модернизирани сгради от образователната инфраструктура

Кметът на община Търговище подчерта значимостта на изпълнените дейности и дълготрайния положителен ефект от реализираните мерки в обновените образователни обекти. Той заяви, че това е един голям успех за общината в посока модернизация и развитие.