Event NewLive Agency

Event NewLive Agency

Event NewLive Agency
Event Planning & Managment
James Bourchier 75, Sofia
Svoboda Sq. 15, Haskovo
Tzar Osvoboditel 23, Varna
+359 900 63 022
pr.newlive @ gmail.com
http://www.eventnewlive.eu
http://www.prnewlive.eu
http://facebook.com/EventNewLive