“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" започва изграждане на ВиК инфраструктура