Институт за културно наследство

Институт за културно наследство

„Институт за културно наследство“ има за цел да развива като обществена ценност съхраняването на историята и културата. Да съдейства за духовната и интелектуална реализация на обществото, за утвърждаване принципите на хуманизма, на толерантността, на взаимното разбирателство, на свободата на мисълта и словото, на справедливостта и равноправието, на зачитането на човешките права, особено правото на образование и труд.