Да говорим заедно

Да говорим заедно

Платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ „Да говорим заедно“ (WWW.DAGOVORIMZAEDNO.COM) е основана през януари 2019 г. от Галинка Чавдарова, психолог и логопед, и Мимо Гарсия, блогър и съдебен заседател. Двамата обединяват усилия, водени от стремежа, че в България трябва най-накрая знанието да пресече пътя на неразбирането, водещо до отхвърляне.

За Галинка и Мимо е важно да демонстрират, че хората с аутизъм, синдром на Даун могат и заслужават да живеят достойно, без погледи и подмятания. Те искат да покажат, че прекаралите инсулт могат да се възстановят, стига да не изпитват неудобство да потърсят професионалист, с когото да борят загубата на речта. Дуото воюва и с дискриминацията, породена от предразсъдъци, спрямо ЛГБТИ общността.

За Галинка и Мимо домашното насилие е болезнена тема, за която общество удобно „не знае, не е чуло, не е видяло“. За разлика от трите мъдри маймунки, откъдето тръгва въпросната фраза, в случая бездействието може да се приравни с поведението на онзи, който шамари или раздава юмручно „право“. Галинка и Мимо се опитват да дадат гласност на случващото се и да провокират гражданите да са нетърпими към насилието във всичките му форми.

Мимо Гарсия създава и форматите на платформата „Всеки първи понеделник“ (2019 – 2020) и „Къси послания“ (2021), в които заедно с Галинка Чавдарова разглеждат темите за детската агресия; аутизма; афазията след инсулт; осиновяването; дислексията; сексуалната ориентация; здравословното отслабване; медийната грамотност.

През 2020 г. заседател Гарсия е инициатор и на специалния подкаст на Да говорим заедно, в който психолог Чавдарова отговаря на въпроси на слушатели, изпаднали в паника покрай случващото се с COVID-19.
***
The online platform for psycho-logopaedic help and support „Let’s talk together“ (WWW.DAGOVORIMZAEDNO.COM) was launched in January 2019 by psychologist and speech therapist Galinka Chavdarova and blogger and lay judge Mimo Garcia. The two pooled their efforts, guided by an aspiration that in Bulgaria knowledge must at least stop the onslaught of a lack of understanding leading to rejection.

Galinka and Mimo find it important to demonstrate that people with autism, with Down syndrome deserve to live decently without stares and sneers. They want to show that strike survivors can recover as long as they overcome embarrassment and seek professional help to tackle speech loss. The duo is also combating prejudice-rooted discrimination against the LGBTI community.

To Galinka and Mimo, domestic violence is a painful subject in which society conveniently “sees no evil, hears no evil, speaks no evil”. Unlike the three wise monkeys, from which this phrase originates, inaction in this case is tantamount to condoning with face slappers and fist bullies. Galinka and Mimo Garcia are trying to publicise what is going on and provoke citizens’ intolerance of violence in all its forms.

Mimo Garcia also authored the online platform formats Every First Monday (2019–2020) and Short Messages (2021), in which he and Galinka Chavdarova deal with child aggression; autism; post-stroke aphasia; child adoption; dyslexia; sexual orientation; healthy weight loss; media literacy.

In 2020, lay judge Mimo Garcia initiated a special podcast of Let’s Talk About It, in which psychologist Chavdarova answers questions from listeners who have experienced panic due to the COVID-19 situation.