Мимо Гарсия

Мимо Гарсия

Мимо Гарсия е роден на 16-ти февруари 1998 година в София – столицата на Република България.
Бакалавър по журналистика от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Дипломната му работа „Даян Файнстайн – първата жена“ е издадена в книга.

Дългогодишен актьор в театрална трупа „Драмеди“ (2009 – 2014). Създател и водещ на онлайн предаванията „За децата със Слава и Мимо“ (2012 – 2015) и „Поле за отговори“ (2015 – 2017), в което са дискутирани въпросите „Защо патриархалният модел продължава да властва в страната“; „Докога домашното насилие ще бъде норма“; „Редно ли е религиозни институции да дирижират посоката на обществото в условията на секуларност“. Сценарист и режисьор на късометражния филм „Насалевци: Бедни срещу богати“ (2015). Телевизионен коментатор от 2017 до 2018 г. в предаването на сексоложката Наталия Кобилкина „Без задръжки“.
През 2019 г. става съосновател на платформата за психо-логопедична помощ и подкрепа „Да говорим заедно“. Автор и ко-водещ на форматите на платформата „Всеки първи понеделник“ (2019 – 2020) и „Къси послания“ (2021), в които са разглеждани темите за детската агресия; аутизма; афазията след инсулт; осиновяването; дислексията; сексуалната ориентация; здравословното отслабване; медийната грамотност. През 2020 г., по време на политическата и медийна истерия около COVID-19, разработва специален подкаст, в който психолог безплатно отговаря на въпроси на слушатели, изпаднали в паника.
През 2021 г. полага клетва като съдебен заседател.

Мимо Гарсия е и блогър с активна гражданска позиция. Той подкрепя равенството между половете, правото на аборт, ЛГБТИ правата като същевременно категорично се противопоставя на диктаторите, фалшивите демокрации и фундаменталистите.
***
Mimo Garcia was born on 16 February 1998 in Sofia, the capital of the Republic of Bulgaria.

He earned his BA in Journalism from the School of Journalism, St. Clement of Ohrid University of Sofia. His thesis, Dianne Feinstein: the First Woman, was published in book format.

Actor with the Dramedy Theatre Company for many years (2009 – 2014). Author and anchor of the About Children with Slava and Mimo (2012 – 2015) and Arena for Answers (2015 – 2017) online shows, where the following questions have been discussed: „Why does the patriarchal model still rule in our country“; „How much longer will domestic violence be the norm“; „Is it proper for religious institutions to set the line for society in the context of secularity“. Scriptwriter and director of the short film Nasalevtsi: Poor vs Rich (2015). TV commentator (2017 – 2018) in sexologist Natalia Kobilkina’s show No Inhibitions.

In 2019, he co-authored Let’s Talk About It, an online platform for phycho-logopedic help and support. Author and co-anchor of the platform formats Every First Monday (2019 – 2020) and Short Messages (2021), dealing with topics such as child aggression, autism, post-stroke aphasia, child adoption, dyslexia, sexual orientation, healthy weight loss, media literacy. In 2020, during the political and media hysteria surrounding COVID-19, he set up a special podcast where a psychologist answers questions from listener experiencing panic, free of charge.
In 2021, he was sworn in as a lay judge.

Mimo Garcia is also an activist blogger. He supports gender equality, the right to abortion, LGBTI rights, while taking a strong stance against dictators, false democracies and fundamentalists.