Становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване