Предложенията за промени в закона за биоразнообразието застрашават Натура 2000 и трябва да бъдат оттеглени