Одобрен проект на община Батак "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“ в землището на гр. Батак