МОСВ предлага опасно отслабване на екомрежата Натура 2000 и изключване на гражданските организации от природозащитната работа