Държавата продължава атаката срещу учените, работили по европейската екологична мрежа Натура 2000