проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“