WWF започна мониторинг на птици в застрашени от климатичните промени гори