WWF и ЮЗДП ще възстановяват гори в пет зони от екологичната мрежа „Натура 2000“