WWF и EVN България заедно в подкрепа на крайречните гори