WWF: Нелегалният дърводобив убива българската гора