Успешен финал на обмена за насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог