Технически университет – Габрово откри Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по проект BG05M2OP001-1.002-0023