Среща със заинтереснованите страни по проект VARIED