ШЕСТНАДЕСЕТА УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ НА ПРОЛЕТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ