СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023