Реализираните дейности и постигнатите положителни резултати по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C02 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“ бяха представени на заключителна пресконференция