Проект Направи промяна на Европейски корпус за солидарност- избрахме втори доброволец! (2018-1-BG01-ESC13-061152)