Проект Направи промяна на Европейски корпус за солидарност- избрахме трети доброволец! (2018-1-BG01-ESC13-061152)