Проект Направи промяна: избрахме доброволец (2018-1-BG01-ESC13-061152)