Представиха най-новите направления в науката и образованието във ВУЗФ