Правителството иска да закрие санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейни води