Половината от растителните и животинските видове са изложени на риск от изменението на климата