Пловдивското с. Юлиево вече има локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води