Община Ракитово е бенефициент по проект "ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО" BG05M9OP001-2.018-0008-C01.