ОБЩЕСТВА 3.0: ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ ПО ТРЕНИРОВЪЧНАТА ПРОГРАМА "УСТОЙЧИВИ МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И АКТИВНОТО ГРАЖДАНСТВО В КВАРТАЛИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ"