Новини за проект Проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“