На заключителна пресконференция ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C02 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“