„Колело за смет, за дете велосипед“: летен празник за децата от цНСТ в с. Дрен