Интервю с Емилияна Димитрова, експерт професионално обучение, по проект „СМАРТ - СтиМулиране на производствА със зелен хоРизонТ”