Интервю с Александър Трифонов – експерт околна среда по проект BG05SFOP001-2.025-0037-С01 „СМАРТ - СтиМулиране на производствА със зелен хоРизонТ”