Анализ и оценка на ефикасността на мерките за приобщаване и участие на ромите в община Садово