ВСУ „Черноризец Храбър“ подписа меморандум за взаиморазбирателство с Казанския федерален университет