ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран за управление на околната среда