ВСУ „Черноризец Храбър“, ТУ – Варна и Пловдивският университет създават съвместни магистърски програми