Студентите от специалност "Хореография" на ВСУ „Черноризец Храбър“ представят магията на българския танц