СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“