Професионално направление „Икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ с поредна програмна акредитация