Предложение на АОБР за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“