Нови академични длъжности и публикационни постижения във ВСУ „Черноризец Храбър“