Лабораторията към ВУЗФ VUZF Lab организира кръгла маса на тема „Външна търговия и пандемия“