Джордж Кремлис - почетен директор на ГД „Околна среда“ на ЕК, ще бъде удостоен със званието Доктор Хонорис Кауза на ВСУ "Черноризец Храбър"