97 първокурсници от ТУ-София Филиал Пловдив нагледно се запознаха с производствени процеси в базата на „Булминт“