Посетители от 11 държави пристигат по Hosted Buyers Program на Светът на мебелите